Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Η αληθινή και η ψεύτικη ελευθερία

Ὁ Χριστός μέ τήν Σταύρωσιν καί τήν Ἀνάστασίν Του ἔθεσε τήν Ἐκκλησίαν μέσα εἰς τόν κόσμον. Ὁ Σατανᾶς ἀγωνίζεται νά θέσῃ τήν ἐκκοσμίκευσιν μέσα εἰς την Ἐκκλησίαν. Ἐπιπλέον δέ, τώρα θέλει νά διώξῃ καί τούς ἐναπομείναντας πιστούς ἀπό τήν Ἐκκλησίαν.

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα ζοῦν σάν νά πρόκειται νά μήν πεθάνουν ποτέ καί πεθαίνουν σάν νά μήν ἔχουν προλάβει νά ζήσουν. Διότι θέλουν νά γίνουν θεοί καί αὐτό τούς ἐμποδίζει νά γίνουν ἄνθρωποι. Μία ζωή στόν ὀρθολογισμόν, ζοῦνεἀνάμεσα στό πῶς, στό πότε, στό ποῦ καί στό διατί... Ἡ ἐποχή μας πνίγεται ἀπό πληροφορίες, ἀλλά πεθαίνει ἀπό δίψαν διά γνῶσιν.  Γνώσεις ἔχουμε πολλές. Γνῶσιν δέν ἔχομε. Μᾶς ἀφήνουν οἱ πλᾶνες μας, μᾶς ἀφήνει ἡ κοσμική δόξα κλπ.;
Οἱ Ἅγιοί μας, ἀπό τί ἔγιναν Ἅγιοι; Ἀπό τίς γνώσεις; Ὄχι. Ἀπό τά θαύματα; Ὄχι. Αὐτό εἶναι δουλειά μόνον τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά, ἀπό τήν προσωπικήν των ἀρετήν ἔγιναν Ἅγιοι!

Εἶπε  ΠαστέρΘά ἔδινα εὐχαρίστως ὅλην τήν δόξαν μου ὡς ἐπιστήμονας, γιά ἕνα ψίχουλο ἀπό τήν δόξαν  τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ὁποῖος δέν ἤξερε οὔτε νά διαβάζῃ».
Ἐμεῖς καί μόνον εἰς τή σκέψιν ὅτι θά χάσωμε τήν κοσμικήν δόξαν, τίς ὑπερβολικές ἀνέσεις, πολυτέλειες κλπ. μᾶς πιάνει κατάθλιψις. Λατρεύομε τόν Θεόν, πού ἐμεῖς ἐδημιουργήσαμε, καί ὄχι τόν Θεόν πού μᾶς ἐδημιούργησε.

 Ἐκκλησία ἱδρύθηκε μέ τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσίν Του θά συνεχίσῃ τήν πορείαν Της μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίαςὅπου ἐκεῖ ἀνήκει τό πραγματικόν καί ὁριστικόν "Εἶναι" τῆς ἘκκλησίαςΔι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία οὐσιαστικά εἶναι εἰκών τῶν ἐσχάτων. Καί πρέπει ὁκαθένας μας νά ἀναζωγραφῇ τά ὑστερήματα τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, καί νά σηκώνῃ καί νά ἀντιμετωπίζῃ τούς σταυρούς, ἀπ’ ὅπου κι ἄν προέρχωνται. Εἴτε εἶναι προσωπικοί, εἴτε ἀπό τόν Σατανᾶν, εἴτε ἀπό τόν κόσμον. Καί νά μετανοοῦμε συνεχῶς.

Ὑπάρχουν δύο εἰδῶν ἐλευθερίες.Ὑπάρχει  ψεύτικη αὐτοκαταστροφική ἐλευθερίαὅπου εἶναι κανείς ἐλεύθερος νά κάνῃ ,τι θέλει, καί  ἀληθινή ἐλευθερίαὁπότε εἶναι κανείς ἐλεύθερος νά κάνῃ ,τι πρέπει. Κι ἐμεῖς, γνωρίζομε τί πρέπει νά κάνωμε. Νά ἐπιλέξωμε τήν ἀληθινήν σωτήριον ἐλευθερίαν, δηλαδή τήν κατά Θεόν. Νά μετανοήσωμε καί νά ἐπιστρέψωμε εἰς τόν Πατέρα καί Θεόν μας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...