Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Στόν Κουτλουμουσιανό ἐξωνάρθηκα

τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου
Ο ἥλιος ἤδη εἶχε γείρει ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ ῎Αθωνα, ὅταν φτάσαμε καταϊδρωμένοι καί κατάκοποι ἔξω ἀπό τό μοναστήρι τοῦ Κουτλουμουσίου. ᾽Εκεί ἦταν καί ἄλλοι προσκυνητές πού περίμεναν νά ἀνοίξει ἡ κεντρική εἴσοδος τῆς μονῆς.
Γιατί ἄραγε νά εἶναι κλειστή; ἀναρωτηθήκαμε. Οἱ ἀπαντήσεις πού δώθηκαν ἦταν πολλές καί ποικίλες. ῾Η σωστή ἀπάντηση δόθηκε σέ λίγο, ὅταν ἀντικρίσαμε μία ὁμάδα μοναχῶν νά ἔρχονται ἀπό τήν πλευρά τῶν Καρυῶν. Μπροστά ἦταν ὁ ἡγούμενος καί ἀκολουθοῦσαν οἱ πατέρες. «Εὐλογεῖται, Γέροντα» εἴπαμε ὅλοι μέ μιά φωνή. «῾Ο Κύριος, παιδία μου, νά σᾶς εὐλογεῖ» ἀπάντησε ὁ ἠγούμενος, «σᾶς κάναμε καί περιμένατε, ὅπως βλέπετε ὅλοι μας εἴμασταν στούς κήπους τῆς Μονῆς, γιατί ἔπρεπε νά γίνουν ὁρισμένες γεωργικές ἐργασίες, σέ λίγο, ἀφοῦ ἐτοιμαστοῦν οἱ Πατέρες,  θά ἀνοίξει ἡ πόρτα, καί θά μπῆτε στό μοναστήρι».

Πράγματι σέ λίγο ἕνας μοναχός ἄνοιξε τή σιδερένια πόρτα κι ὅλοι μας κατευθυνθήκαμε στό ᾽Αρχονταρίκι, ὅπου ὁ ᾽Αρχοντάρης μᾶς ἐνημέρωσε γιά τό πρόγραμμα τῆς Μονῆς. «Μετά τήν τράπεζα ἕνας ἀδελφός τῆς Μονῆς θά ἀπαντήσει στά ἐρωτήματα σας».

Μετά τόν ῾Εσπερινό καί τήν τράπεζα συγκεντρωθήκαμε όλοι στόν ἐξωνάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ πρός τήν πλευρά τοῦ παρεκκλησίου «Παναγία ἡ Φοβερά Προστασία», ὅπου φυλάσσεται ἡ ὁμώνυμη θαυματουργός εἰκόνα.

῾Ο μοναχός πού ἦλθε μᾶς ρώτησε ἄν θέλουμε νά ἀπαντήσει σέ κάποια μας ἐρώτηση. ῞Ενας ἀπό τούς προσκυνητές τόν παρακάλεσε νά πεῖ κάτι γιά τή μαγεία, διότι στίς μέρες μας ἔχει μεγάλη ἄνθιση.

-Πράγματι στίς μέρες μας πολλοί, πού λέγουν ὅτι εἶναι Χριστιανοί, ὅταν συναντοῦν στή ζωή τους διάφορα ἐμπόδια καί δυσκολίες ἤ θέλουν νά μάθουν τό μέλλον τους ἤ νά βροῦν κάποιο θησαυρό ἀντί νά καταφύγουν στόν Παντοδύναμο Κύριό μας καταφεύγουν στά ὄργανα τοῦ μισόκαλου διαβόλου, δηλαδή τούς μάγους, τίς καφετζοῦδες καί τίς χαρτορίχτρες μέ ἀποτέλεσμα νά ξεβαφτίζονται καί τελικά ἄν δέ μετανοήσουν νά χάσουν τήν ψυχή τους. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, νομίζω, στεροῦνται τή στοιχειώδη λογική ἤ τουλάχιστον εἶναι πολύ ἀφελεῖς γιατί ἄν οἱ κάθε εἴδους  τσαρλατάνοι γνώριζαν τό μέλλον, θά γνώριζαν πρῶτα τό δικό τους. ῎Αν εἶχαν τήν ἰκανότητα νά βρίσκουν κρυμμένα πράγματα, θά ἔβρισκαν ὅλους τούς κρυμμένους θησαυρούς, ἤ τόν ἀριθμό τοῦ λαχείου πού θά κερδίσει. ῎Αν εἶχαν τήν ἰκανότητα νά κάνουν ἀνακαλύψεις, θά ἔβρισκαν τό φάρμακο τοῦ καρκίνου, θά πλούτιζαν καί δέ θά εἶχαν ἀνάγκη νά «φορολογοῦν» τούς ἀφελεῖς.

῾Ο ἅγιος Νικόδημος  ῾Αγιορείτης στά συγγράμματά του ἀναφέρει ὅτι μέ τόν ὅρο μαγεία ἐννοοῦνται πολλές πράξεις τοῦ ἀνθρώπου. Θά ἀναφέρουμε τίς κυριότερες:

Πρῶτο εἶδος εἶναι «ἡ κυρίως καί καθαυτό λεγόμενη μαγεία», πού εἶναι ἡ μέθοδος μά τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται σέ ἐπικοινωνία μέ τούς δαίμονες, γιά νά τούς ρωτήσουν διάφορα θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν.

Δεύτερο εἶδος εἶναι ἡ μαντεία καί ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ αὐτό τό εἶδος λέγονται μάντεις. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί συνδέονται μέ τό διάβολο, παραδίδουν τόν ἑαυτό τους στούς δαίμονες «καί διά μέσου τῆς παλάμης τῆς χειρός των ἤ τῆς λεκάνης ἤ τῶν θυσιῶν ἤ ἀπατηλῶν ἐμπλάστρων ἤ ἄλλων τοιούτων σημείων νομίζονται ὅτι προλέγουν ἐκείνα ὅπου μέλλουν νά γίνουν».

Τρίτο εἶδος εἶναι ἡ λεγόμενη γητεία, καί ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ αὐτό τό εἶδος λέγονται γητευτές, οἱ ὁποίοι μαζί μέ τήν ἐπίκληση τῶν δαιμόνων ἀναμιγνύουν «καί ψαλμούς τοῦ Δαβίδ καί ὀνόματα ἁγίων, τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Θεοτόκου».

῎Αλλο εἶδος μαγείας εἶναι ἡ φαρμακεία, ὅσοι τή μεταχειρίζονται «κατασκευάζουν φαρμακερά ποτά γιά νά θανατώσουν κάποιον ἤ γιά νά σκοτίσουν τόν ἐγκέφαλο τοῦ συνανθρώπου τους ἤ γιά νά τόν ἐλκύσουν στή σαρκική ἀγάπη τους».

Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε τήν οἰωνοσκοπία, τή νεφοδιωκτική καί τέλος τήν ἀστρολογία. ᾽Εδῶ κατατάσσονται καί τά διάφορα φυλακτά πού δείνουν οἱ μάγοι γιά νά μή ματιαστοῦμε ἤ νά μήν πάθουμε κακό.

῾Ο ἅγιος Νικόδημος στή μαγεία κατατάσσει καί τά ἀναστενάρια. Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού λατρεύουν τό σατανᾶ, οἱ γνωστοί μέ τό ὄνομα σατανιστές.

-Θά σωθοῦν, πάτερ, ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τή μαγεία;

-῾Η ᾽Εκκλησία μας ἀπαγορεύει αὐστηρά νά καταφεύγουμε ἤ νά συμμετέχουμε σέ σατανιστικές τελετές. ῎Ηδη ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Θεός ἀπαγόρευσε τούς ᾽Ισραηλίτες νά καταφεύγουν στούς μάγους. ῾Η ἐκκλησία θεωρεῖ μεγάλο ἁμάρτημα τήν ἐνασχόληση μέ τή μαγεία καί ὁρίζει μεγάλα ἐπιτίμια μέχρι καί ἀφορισμό. ῾Ο Μέγας Βασίλειος κατατάσσει αὐτούς πού ἀσχολοῦνται μέ τή μαγεία μέ τούς φονεύσαντες θεληματικά καί τούς κανονίζει νά μήν κοινωνοῦν γιά εἴκοσι χρόνια. Καί τοῦτο γιατί ἡ μαγεία δέν εἶναι ἕνα ἁπλό πταίσμα, ἀλλά ἄρνηση τοῦ Θεοῦ.

-Γιατί καταφεύγουν οἱ χριστιανοί στούς μάγους; ρώτησε ἕνας προσκυνητής.

- Οἱ λόγοι πού ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στούς μάγους εἶναι πολλοί, οἱ κυριότεροι εἶναι: ἡ περιέργεια, γιά νά ἐπικοινωνήσουν δῆθεν μέ τούς νεκρούς, γιά νά γνωρίσουν τό μέλλον τους, γιά νά θεραπευθοῦν ἀπό κάποια ἀσθένεια, γιά νά ἐκδικηθοῦν κάποιον συνάνθρωπό τους ἤ ἀπό ἀφέλεια γιατί πιστεύουν ὅτι αὐτό πού κάνουν δέν εἶναι τίποτε τό σοβαρό. 

Οἱ δυστυχισμένοι αὐτοί συνάνθρωποί μας ξεχνοῦν ὅτι ἐμεῖς οἱ ᾽Ορθόδοξοι εἴμαστε πολύ δυνατοί διότι ἡ ᾽Εκκλησία μᾶς δίνει τά μέσα γιά νά λύσουμε ὁποιοδήποτε πρόβλημα κι ἄν ἔχουμε στή ζωή μας. ᾽Εμεῖς ἔχουμε τό Χριστό πού εἶναι Παντοδύναμος. ῎Εχουμε τόν Τίμιο Σταυρό πού τρέμει ὁ διάβολος. ῎Εχουμε τά μυστήρια τῆς ᾽Εκκλησίας, ὅπως τό ἅγιο Εὐχέλαιο, τή Θεία Εὐ-χαριστία καί τήν ἱερά ᾽Εξομολόγηση πού φυγαδεύουν τούς δαίμονες. ῎Εχουμε τούς ἐξορκισμούς καί τόν ῾Αγιασμό. ῞Ολα αὐτά ὀχυρώνουν τούς πιστούς καί τούς κάνουν ἄτρωτους στίς μεθοδίες τοῦ διαβόλου καί τά τεχνάσματά του.

Δέν πρέπει νά ξεχνᾶτε ὅτι ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία «ξεδοντιάζουν» τό διάβολο, γι᾽ αὐτό νά μήν ἀμελοῦμε ποτέ τήν προσευχή μας καί νά τηροῦμε τίς νηστείες πού θέσπισε ἡ ᾽Εκκλησία μας. ῾Ο χριστιανός πού ἐξομολογεῖται εἰλικρινά, Κοινωνᾶ τακτικά καί ζεῖ πνευματική ζωή δέν τόν πιάνουν τά μάγεια καί δέ φοβᾶται τό διάβολο καί τούς ἀνθρώπους του.

᾽Αντί νά καταφεύγουμε στούς μάγους ἄς καταφεύγουμε στούς ῾Αγίους τῆς ᾽Εκκλησίας μας οἱ ὁποίοι μέ τίς πρεσβείες τους συμπαρίστανται στούς ἀγωνιζόμενους πιστούς. ᾽Ιδιαίτερα σ᾽ ἐκείνους, οἱ ὁποίοι σέ ἐπιβράβευση τῶν ἀγώνων τους ἔλαβαν ἀπό τόν δωροδότη Θεό τό κατά τῶν δαιμόνων χάρισμα, ὅπως ὁ Μέγας ᾽Αντώνιος, ὁ ἅγιος Γεράσιμος τῆς Κεφαλληνίας, ὁ  ἅγιος Νεκτάριος καί ὁ πρώην μάγος  ἅγιος Κυπριανός.

Προσοχή, λοιπόν ἀδελφοί μου, ὄχι μόνον ἐμεῖς ἀλλά νά διαφωτίσουμε καί τούς ἄλλους ἀδελφούς μας πού ξέρουμε ὅτι ἔχουν σχέσεις μέ ἀνθρώπους πού συνεργάζονται μέ τό διάβολο, νά μήν καταφύγουμε ποτέ σέ μάγους καί χαρτορίχτρες καί νά μή διβάζουμε τά ὥροσκόπια πού δημοσιεύουν οἱ ἐφημερίδες καί τά περιοδικά. ῎Αν πήγαμε σά μάγους ἄς μετανοήσουμε κι ἄς ἐξομολογηθοῦμε γιά νά ξαναρθεῖ ἡ Θεία Χάρη μέσα μας καί νά πάρουμε ἀπόφαση νά ζήσουμε ὅπως θέλει ὁ Χριστός.

Τό σήμαντρο πού μᾶς καλοῦσε στό ᾽Απόδειπνο διέκοψε τήν τόσο ἐποικοδομητική καί πνευματική συζήτηση πού εἴχαμε.

-Πᾶτε στό ναό, γιατί σέ λίγο θά βγάλουν τά ἅγια Λείψανα πού κι αὐτά τρέπουν σέ φυγή τούς δαίμονες.

-Ευχαριστοῦμε, πάτερ, τήν εὐχή σας.

http://agiameteora.net
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...