Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Κυριακή 6 Ιουλίου 2014

Εὐχαὶ κατὰ τὸ μέτρο τῶν 24 ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου. Λέγονται κάθε βράδυ

Αγίου Ἰωάννου του Χρυσοστόμου
α) Κύριε, μὴ στερήσῃς με τῶν ἐπουρανίων Σου καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν.
β) Κύριε, λύτρωσαί με τῶν αἰωνίων κολάσεων.
γ) Κύριε, εἴτε λόγῳ, εἴτε ἔργῳ, εἴτε κατὰ νοῦν καὶ διάνοιαν, ἥμαρτον, συγχώρησόν μοι.
δ) Κύριε, λύτρωσαί με ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ ἁγνοίας καὶ λήθης καὶ ῥαθυμίας καὶ τῆς λιθώδους ἀναισθησίας.
ε) Κύριε, λύτρωσαί με ἀπὸ παντὸς πειρασμοῦ καὶ ἐγκαταλείψεως.
στ) Κύριε, φώτισον τὴν καρδίαν μου, ἥν ἐσκότισε ἡ πονηρὰ ἐπιθυμία.
ζ) Κύριε, ἐγὼ μὲν ὡς ἄνθρωπος ἁμαρτάνω, Σὺ δὲ ὡς Θεὸς ἐλέησόν με.
η) Κύριε, ἴδε τὴν ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς μου, καὶ πέμψον τὴν χάριν Σου εἰς βοήθειάν μου, ἵνα ἐν ἐμοὶ δοξασθῇ τὸ Ὄνομά Σου τὸ Ἅγιον.
θ) Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἔγγραψον τὸ ὄνομα τοῦ δούλου Σου ἐν βίβλῳ ζωῆς, χαριζόμενός μοι καὶ τέλειον ἀγαθόν.
ι) Κύριε ὁ Θεός μου, οὐκ ἐποίησα οὐδὲν ἀγαθόν· ἀλλ’ ἀρξαίμην ποτε τῆς εὐσπλαγχνίας Σου.
ια) Κύριε, βρέξον εἰς τὴν καρδίαν μου τὴν δρόσον τῆς χάριτός Σου.
ιβ) Κύριε, ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, μνήσθητί μου τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τοῦ αἰσχροῦ, τοῦ πονηροῦ καὶ βεβήλου κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου.
ιγ) Κύριε, ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ μὴ ἐγκαταλείπῃς με.
ιδ) Κύριε, μὴ εἰσενέγκης με εἰς πειρασμόν.
ιε) Κύριε, δός μοι εὔνοιαν ἀγαθήν.
ιστ) Κύριε, δός μοι δάκρυον καὶ μνήμην θανάτου καὶ κατάνυξιν.
ιζ) Κύριε, δός μοι τῶν λογισμῶν μου ἐξαγόρευσιν.
ιη) Κύριε, δός μοι ταπείνωσιν, ἐκκοπὴν θελήματος καὶ ὑπακοήν.
ιθ) Κύριε, δός μοι ὑπομονήν, μακροθυμίαν καὶ πραότητα.
κ) Κύριε, ἐμφύτευσον ἐν ἐμοὶ τὴν ῥίζαν τῶν ἀγαθῶν καὶ τοῦ φόβου Σου.
κα) Κύριε, ἀξίωσόν με ἀγαπᾶν Σε ἐξ ὅλης μου τῆς ψυχῆς καὶ τῆς διανοίας καὶ τῆς καρδίας, καὶ τηρεῖν ἐν πᾶσι τὸ θέλημά Σου.
κβ) Κύριε, σκέπασόν με ἀπό τε ἀνθρώπων πονηρῶν, καὶ δαιμόνων καὶ παθῶν, καὶ παντὸς κακοῦ, καὶ μὴ προσήκοντος πράγματος.
κγ) Κύριε, ὡς κελεύεις· Κύριε,ὡς γινώσκεις· Κύριε ὡς βούλει, γεννηθήτω τὸ θέλημά Σου ἐν ἐμοί.
κδ) Κύριε, τὸ Σὸν θέλημα γενέσθω καὶ μὴ τὸ ἐμόν.
Πρεσβείαις καὶ ἱκεσίαις τῆς Παναγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων Σου, ὅτι ευλογητὸς εἶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...