Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΗΧΟΥ (ΠΛ. Γ΄)

Ο μετανοήσας ληστής στον Παράδεισο.

Απολυτίκιον  Ήχος βαρύς
Κατέλυσας τώ Σταυρώ σου τόν θάνατον, ηνέωξας τώ Ληστή τόν Παράδεισον, τών Μυροφόρων τόν θρήνον μετέβαλες, καί τοίς σοίς Αποστόλοις κηρύττειν επέταξας, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχων τώ κόσμω τό μέγα έλεος.


Απόδοση
Κατήργησες - νίκησες δια του σταυρικού σου θανάτου τον θάνατο, άνοιξες δια του Σταυρού σου τον Παράδεισο στον ληστή που μετανόησε, μετέβαλες τον θρήνο των Μυροφόρων σε χαρά, και παρήγγειλες στους Αποστόλους να κηρύξουν στον κόσμο ότι Αναστήθηκε Χριστός ο Θεός, παρέχοντας στους ανθρώπους τη μεγάλη αγάπη και ευσπλαχνία του.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...