Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Ευχή του Μέγα Βασιλείου, εκ της α΄Ωρας

Ο εξαποστέλλων το φώς, και πορεύεται, ο ανατέλλων τον Ήλιον επί δικαίους και αδίκους, πονηρούς τε και αγαθούς, ο ποιών όρθρον, και φωτίζων πάσαν την οικουμένην, φώτισον και ημών τας καρδίας, Δέσποτα των απάντων.

Χάρισαι ημίν εν τή παρούση ημέρα ευαρεστείν σοι, διαφυλάττων ημάς από πάσης, αμαρτίας, και πάσης πονηράς πράξεως, ρυόμενος ημάς από παντός βέλους πετομένου ημέρας, και πάσης αντικειμένης δυνάμεως, πρεσβείαις τής Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, των αΰλων σου λειτουργών και επουρανίων Δυνάμεων, και πάντων τών Αγίων, των απ’ αιώνός σοι ευαρεστησάντων.

Σον γάρ εστί το ελεείν καί σώζειν ημάς, ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί, και τω Υιώ, και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Από το ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ
Του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
Εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας»

http://inpantanassis.blogspot.gr/2013/12/blog-post_7.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...