Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Η Εκκλησία είναι το Σώμα του ζώντος Χριστού

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Η Εκκλησία είναι το Σώμα του ζώντος Χριστού, η κοινωνία των Αγίων, η μόνη οδός της κατά Χάριν θεώσεως των μετανοούντων.
Η πορεία της ανορθώσεως διά της μετανοίας, της απομακρύνσεως από την δουλείαν των παθών και της ασκήσεως διά την εργασίαν των θείων εντολών, είναι πορεία των αγίων και θεουμένων υπάρξεων.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει τα εξής: «Εάν κάθε άνθρωπος δεν ημπορή να φθάση τους Αγίους και τα μεγάλα και θαυμαστά επιτεύγματα που χαρακτηρίζουν την ζωήν των και είναι εξ ολοκλήρου αμίμητα, ημπορεί όμως και πρέπει να τους ομοιάση και να τους ακολουθήση εις την πορείαν της ζωής των προς την μετάνοιαν».
Καθημερινά «πολλά πταίομεν άκοντες» και μοναδική ελπίδα σωτηρίας δι᾽ όλους μας παραμένει η ανάνηψις και η βίωσις της «διηνεκούς μετανοίας», κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν.hristospanagia3.blogspot.gr
www.vimaorthodoxias.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...