Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Σφαγήν σου τήν ἄδικον Χριστέ...

Σφαγήν σου τὴν ἄδικον Χριστέ,
ἡ Παρθένος βλέπουσα, ὀδυρομένη ἐβόα σοι·
Τέκνον γλυκύτατον, πῶς ἀδίκως θνῄσκεις;
πῶς τῷ ξύλῳ κρέμασαι, ὁ πᾶσαν γῆν κρεμάσας τοῖς ὕδασι;
Μὴ λίπῃς μόνην με, Εὐεργέτα πολυέλεε,
τὴν Μητέρα, καὶ δούλην σου δέομαι.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...