Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΡΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

Ἂν κάποιος λοιπὸν δὲν ὁμολογεῖ ὅτι  Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστόςἀφοῦ ἔχει ἔλθει μὲ πρόσληψη σαρκόςεἶναι κατὰ τὴν σάρκα περιγραπτόςἐνῷ κατὰ τὴν θεία φύση μένει ἀπερίγραπτοςαὐτός εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος λογομαχεῖ ὑποστηρίζοντας ὅτι μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ σώματος τοῦ Λόγου περιγράφεται μαζὶ καῖ  θεότητα χωρὶς νὰ ἀποδίδῃ καὶ τὰ δύο ὡς φυσικὴν ἰδιότητα στὴν μία ὑπόστασηἀφοῦ τὸ ἕνα δὲν ἀναιρεῖ τὸ ἄλλο μέσα στὴν ἀδιάσπαστη ἕνωσή τουςαὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος τὴν περιγραφὴ τῆς σωματικῆς ὄψεως τοῦ Λόγου δὲν ὀνομάζει εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ  Χριστὸν κατὰ τὴν ταυτότητα τοῦ ὀνόματοςἀλλά τὴν ἀποκαλεῖ εἴδωλο πλάνηςαὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος χαρακτηρίζει μὲ θρασύτητα τὴν προσκύνησηποὺ μέσῳ τῆς εἰκόνος ἀποδίδεται στὸν Χριστόπροσκύνηση εἰδώλων καὶ ὄχι τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦμολονότι σύμφωνα μὲ τὸν ΜΒασίλειοδὲν χωρίζεται ἀπὸ τὸ ὁμοίωμα  δόξα τοῦ πρωτοτύπουαὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος λέγει ὅτι ἀρκεῖται μόνον στὴν ἐπίδειξη τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦχωρίς νὰ τὴν τιμᾷ οὔτε νὰ τὴν καταφρονῇἀρνούμενος ἔτσι τὴν τιμητική της προσκύνηση ποὺ ἀναφέρεται στὸ πρωτότυποαὐτός είναι αιρετικός.

Ἂν κάποιος μεταφέρει τὶς ἐναντίον τῶν εἰδώλων ἀπαγορεύσεις τῆς Γραφῆς καὶ τὶς προσάπτει στὴν ἱερὰ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦὥστε ἐξ αὐτοῦ νὰ ὀνομάζῃ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ναόν εἰδώλωναὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος προσκυνῶντας τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ λέγει ὅτι σ᾽ αὐτὴν προσκυνεῖται κατὰ φύσιν  θεότητα καὶ ὄχι τόσο μόνον ὅσο ἀποτελεῖ ( εἰκόνασκιὰ τῆς σαρκὸς ποὺ ἑνώθηκε μ᾽ ἐκείνην (τὴν θεότητα), ἀφοῦ μάλιστα καὶ  Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρώναὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος θεωρεῖ ὅτι  μέσῳ τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀναγωγὴ στὰ πρωτότυπα ἁρμόζει στοὺς πνευματικὰ κατωτέρουςδιότι τάχα αὐτὸς χωρίς αὐτὲς ἀνάγεται διὰ τῆς ἀκροάσεως στὴν θεωρία τῶν ἀρχετύπωνκαὶ δὲν ἀναγνωρίζειὅπως (ἀναγνωρίζει ΜΒασίλειοςἐξ ἴσου τὴν δυνατότητα ἀναγωγῆς στὴν σιωπηλὴ ζωγραφικήὅπως στὴν διὰ λόγων ἀφήγησηαὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος ἀρνεῖται  εἰκόνα τοῦ Χριστοῦὅπως ἀκριβῶς  τύπος τοῦ σταυροῦσὲ κάθε τόπο καὶ νὰ ζωγραφίζεται καὶ νὰ ἐπιδεικνύεται πρὸς σωτηρὶαν στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦαὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος δὲν ἀπονέμει στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καὶ ὅλων τῶν ἀγίων τὴν προσκύνηση ποὺ πρέπειδηλαδὴ στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ὡς Θεοτόκου καὶ στῶν ἁγίων ὡς ἁγίωνσύμφωνα μὲ τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς προσκυνήσεως μητέρας Θεοῦ καὶ ὁμοδούλωνἀλλὰ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἐφεύρημα διαβολικὸ  σωτήριος στολισμὸς τῆς Ἐκκλησίαςαὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιος δὲν συμπεριλαμβάνει στὶς λοιπὲς αἱρέσεις αὐτὴν  ὁποία λυσσαλέα πολέμησε τὶς σεπτὲς εἰκόνεςἐπειδὴ έξ ἴσου κι αὐτὴ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Θεόἀλλὰ λέγει ὅτι εἶναι χωρὶς σημασία  ἐπικοινωνία μ᾽ αὐτούςεἶναι αἱρετικός.

Ἂν κάποιοςὑπερβολικὰ τιμῶντας τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ λέγει ὅτι δὲν τὴν πλησιάζειδιότι δὲν ὠφελεῖταιἂν προηγουμένως δὲν καθαρθῇ ἀπὸ κάθε ἁμαρτίααὐτὸς εἶναι ανόητος.

*Αντιαιρετικοί Λόγοι Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη κατά των εικονομάχων.

 ΠΗΓΗ: http://353agios.blogspot.gr
http://orthopraxiaa.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...