Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

"Πέρασε τό χθές..."

Πέρασε τὸ χθές, πέρασε καὶ ἡ σημερινὴ ἡμέρα, πέρασε κι αὐτὴ ἡ ἑβδομάδα κι αὐτὸς ὁ μήνας, κι αὐτὸς ὁ χρόνος.  Πόσο εὔκολα περνᾶ τὸ χθὲς κι ἔρχεται τ' αὔριο! Πότε πέρασαν τὰ χρόνια τῆς ζωῆς μας! Ἄλλαξαν πολλὰ πράγματα στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. Χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε φθάνουμε στὸ τέλος τῆς ζωῆς μας.
Ὁ ἄπ. Ἰάκωβος γράφει: «ποὶα γὰρ ἡ ζωὴ ὑμῶν; ἀτμὶς γὰρ ἔσται ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα δὲ καὶ ἀφανιζομένη» (Ἰακ. 4. 14). Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου φεύγει τόσο γρήγορα, ὅπως ὁ ἀτμός.
Πολλοὶ ἀπό μᾶς δὲν ἀξιοποιήσαμε σωστὰ τὸ χρόνο τῆς ζωῆς μας. Τὸν ξοδεύσαμε ἱκανοποιώντας τὶς σαρκικὲς καὶ ὑλικές μας μόνο ἐπιθυμίες. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἄφησε ἀδιάφορους.
Βέβαια, θὰ πεῖ κανείς, ζήσαμε τὴν ζωὴ ὅπως ἐμεῖς θέλαμε, χωρὶς φραγμοὺς καὶ ἐμπόδια. Ναί, ἀλλὰ τὸ χθὲς πέρασε καὶ τώρα βρισκόμαστε στὸ σήμερα. Γνωρίζεις τί σημαίνει αὐτό; Εἶναι ἡ τελευταία ἴσως εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίνει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ σωθοῦμε. Ξέρεις πόσοι ἄνθρωποι σήμερα, αὐτὴν τὴν στιγμὴ φεύγουν ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ πόσοι ἄλλοι ἑτοιμάζονται νὰ φύγουν τὴν ἑπόμενη ἡμέρα;
Ὁ Κύριος γεμάτος ἔλεος καὶ ἀγάπη μᾶς προτρέπει: «Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν» (Ἑβρ.3,15). Μὴν ξεχνοῦμε ὅτι τὸ χθὲς ἀνήκει στὸ παρελθόν. Τὸ σήμερα εἶναι δικό μας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ φεύγει σύντομα. Ὁ Κύριος μᾶς ἀγαπᾶ καὶ θέλει νὰ μᾶς σώσει. Ἂς ἐκμεταλλευθοῦμε τὸ παρόν, τὸ σήμερα.
Ἃς μὴν προφασιζόμαστε ὅτι ἔχουμε καιρὸ μπροστά μας. Αὐτὴ ἡ σκέψη εἶναι ἀπατηλή. Ὁ διάβολος ποὺ μᾶς ἔκλεψε τὸ χθὲς θέλει νὰ μᾶς κλέψει καὶ τὸ σήμερα. Εἶναι καιρὸς νὰ ἐνδιαφερθοῦμε καὶ γιὰ τὴν ψυχή μας. Ὁ Θεός μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία σήμερα νὰ ἐπιστρέψουμε σ' αὐτόν.
Μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο φθείρεται καὶ πεθαίνει εἶναι ἡ σάρκα. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀθάνατη. Γι' αὐτὴν τὴν ψυχὴ πέθανε καὶ ἀνέστη ὁ Κύριος.
Ἀδελφέ μου, χάσαμε τὸ χθές, ἂς μὴ χάσουμε καὶ τὸ σήμερα. Σήμερα μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία γιὰ νὰ κερδίσουμε καὶ τὸ αὔριο καὶ τὸ αἰώνιο. Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ στὴ μετάνοια. Ἄνθρωποι εἴμαστε. Ἁμαρτήσαμε, παραβήκαμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ὅμως μᾶς ἀνέχεται καὶ μᾶς χαρίζει τὸ σήμερα γιὰ νὰ μετανοήσουμε, νὰ ἀλλάξουμε ζωὴ καὶ πορεία, νὰ ζήσουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Πάρε τὴν ἀπόφαση! Πήγαινε σ' ἕναν καλὸ πνευματικό.

Ἄνοιξε τὴν καρδιά σου, ἀδείασε τὸ περιεχομενό της καὶ πάρε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν ποὺ σοῦ δίνει ὁ Κύριος. Νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι ὁ Κύριος θὰ σὲ δεχθεῖ, θὰ σὲ εὐλογήσει, θὰ σοῦ χαρίσει μία ζωὴ αἰώνια. Μὴν ξεχνᾶς πὼς τὸ σήμερα εἶναι δικό σου, τὸ αὔριο ἀνήκει στὸν Κύριο.

Π.Π.

Πηγή: ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Ο.Χ.Α. (ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ)

http://www.orthodoxfathers.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...