Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

«Προκοπή στήν τελειότητα»

«Δέν μπορεί νά είναι κανείς τέλειος, εάν δέν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στήν καρδιά καί στό σώμα·
εάν δέν μάθει δηλαδή: νά μήν υπολογίζει τόν εαυτό του σέ καμιά περίπτωση αλλά νά προτιμά νά βάζει ταπεινά τόν εαυτό του χαμηλότερα απ’ όλη τήν κτίση·

 νά μήν κρίνει διόλου κάποιον, παρά μόνο τόν εαυτό του·

νά υπομένει τήν καταφρόνια καί νά αποστρέφεται ολόψυχα κάθε κακία·

νά βιάζει τόν εαυτό του νά ’ναι μακρόθυμος, αγαθός, ν ’ αγαπά τούς αδελφούς, νά είναι σώφρων, νά κυριαρχεί στόν εαυτό του, γιατί λέει ή αγία Γραφή “ή Βασιλεία τών Ουρανών ανήκει σ’ αυτούς πού ασκούν βία στόν εαυτό τους καί αυτοί οι αγωνιστές τήν κερδίζουν”·

νά βλέπει ίσια μέ τά μάτια·

νά φρουρεί τή γλώσσα καί ν ’ αποφεύγει ν ’ ακούει μάταια πράγματα πού φθείρουν τήν ψυχή· τά χέρια νά κινούνται γιά νά κάνουν τό θέλημα τού Θεού· ή καρδιά νά είναι καθαρή έναντι τού Θεού καί τό σώμα αμόλυντο·

νά έχει τή μνήμη τού θανάτου καθημερινά ·

ν ’ αποκηρύσσει τήν έσωτερική οργή καί κακία·

νά αποτάσσεται τά υλικά καί τίς σαρκικές ήδονές· νά αποτάσσεται τόν διάβολο καί όλα τά έργα αυτού καί νά συντάσσεται σταθερά μέ τόν Βασιλιά τών πάντων Θεό καί μ’ όλες τίς έντολές του·

νά προσεύχεται αδιάκοπα καί νά παραμένει κοντά στόν Θεό πάντοτε, σέ κάθε περίσταση καί σέ κάθε έργασία». http://www.agiameteora.net
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...