Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου

(Ματθ. β΄ 13-23)
Αναχωρησάντων των μάγων, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ όναρ τω Ιωσήφ λέγων· εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθι εκεί έως αν είπω σοι· μέλλει γαρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον του απολέσαι αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, και ην εκεί έως της τελευτής Ηρώδου, ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος· εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου.
Τότε Ηρώδης ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη λίαν, και αποστείλας ανείλε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από διετούς και κατωτέρω, κατά τον χρόνον ον ηκρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος· φωνή εν Ραμά ηκούσθη, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ουκ ήθελε παρακληθήναι, ότι ουκ εισίν. Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου ιδού άγγελος Κυρίου κατ᾿ όναρ φαίνεται τω Ιωσήφ εν Αιγύπτω λέγων·εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ· τεθνήκασι γαρ οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου.
Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη εκεί απελθείν· χρηματισθείς δε κατ᾿ όναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας, και ελθών κατώκησεν εις πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, όπως πληρωθή το ρηθέν διά των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Όταν ανεχώρησαν οι μάγοι, ο άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται εις τον Ιωσήφ σε όνειρον ι του λέγει, «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον και μείνε εκεί, έως ότου σού πω, διότι ο Ηρώδης σκοπεύει να αναζητήση το παιδί διά να το σκοτώση». Όταν ο Ιωσήφ εξύπνησε, επήρε νύχτα το παιδί και την μητέρα του και ανεχώρησεν εις την Αίγυπτον και έμεινεν εκεί μέχρι του θανάτου του Ηρώδη, διά να εκπληρωθή εκείνο που ελέχθη από τον Κύριον διά του προφήτου, «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου».
Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εξαπατήθηκε από τους μάγους, εθύμωσε πάρα πολύ και έστειλε και εσκότωσε όλα τα παιδιά εις την Βηθλεέμ και εις όλα τα περίχωρά της από δύο ετών και κάτω, σύμφωνα προς τον χρόνον, τον οποίον εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που ελέχθη διά του Ιερεμία του προφήτου, «Φωνή ακούσθηκε εις την Ραμά, θρήνος, κλάμα και μεγάλος οδυρμός. Ήτο η Ραχήλ που έκλαιε τα παιδιά της και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουν πλέον.
Μετά τον θάνατον του Ηρώδη, άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται, εις όνειρο, εις τον Ίωσήφ, όταν ήτο εις την Αίγυπτον, και του λέγει, «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και πήγαινε εις την γην του Ισραήλ, διότι έχουν πεθάνει εκείνοι, που εζητούσαν την ζωήν του παιδιού». Αυτός δε όταν εξύπνησε, επήρε το παιδί και την μητέρα του και ήλθεν εις την γην του Ισραήλ. 
Επειδή όμως άκουσε ότι ο Αρχέλαος είναι βασιλεύς της Ιουδαίας αντί του πατέρα του Ηρώδη, φοβήθηκε να μεταβή εκεί. Εις όνειρον καθωδηγήθηκε από τον Θεόν και έφυγε εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Καί όταν έφθασε, έμεινε εις πόλιν, που ωνομάζετο Ναζαρέτ, διά να εκπληρωθή εκείνο, το οποίον ελέχθη από τους προφήτας, ότι δηλαδή θα ονομασθή Ναζωραίος. agioritikovima.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...