Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μετά την κατάπαυση των διωγμών και την επικράτηση του χριστιανισμού σ’ όλο το Ρωμαϊκό κράτος, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι χριστιανοί ανήγειραν μεγαλοπρεπή Ναό στη Λύδδα της Ιόππης, όπου μετακόμισαν το ιερό λείψανο του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, για να το προσκυνούν πλέον άφοβα. 
Έγιναν δε μετά την κατάθεση του Ιερού λειψάνου και τα εγκαίνια του Ναού στις 3 Νοεμβρίου και από τότε κάθε χρόνο η Εκκλησία μας, τελεί κατά την ημέρα αυτή την ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του μεγαλομάρτυρα, προς δόξαν Θεού.Απολυτίκιον.
Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως ήλιος έμψυχος, τη ση αθλήσει φανείς, θεσμώ έδυς φύσεως, αλλ’ ανατέλλεις εκ γης, διά των λειψάνων σου, όλος λελαμπρυσμένος, τη του Πνεύματος αίγλη, εκλάμπων τη οικουμένη, ιαμάτων ακτίνας, Γεώργιε μεγάλαθλε, πιστών η αντίληψις.

Κοντάκιον.
Ήχος πλ. δ΄. Τη υπερμάχω.
Τη υπερμάχω και ταχεία αντιλήψει σου, προσπεφευγότες οι πιστοί καθικετεύομεν, λυτρωθήναι παρά σου Χριστού Αθλοφόρε, των σκανδάλων του εχθρού τους ανυμνούντάς σε, και παντοίων εκ κινδύνων και κακώσεων, ίνα κράζωμεν, Χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.

Μεγαλυνάριον.
Πλήρες ευωδίας αγιασμού, δίκην μυροθήκης, εκ λαγόνων ώφθη της γης, το σεπτόν σου σκήνος, Γεώργιε παμμάκαρ, αρωματίζον κόσμω, θαυμάτων χάριτας.


Από τον Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του  Αγιορείτου 

Tη αυτή ημέρα εορτάζομεν τα εγκαίνια του Nαού του Aγίου Mεγαλομάρτυρος Γεωργίου του εν Λύδδη, ήτοι την ανακομιδήν και κατάθεσιν του αγίου σώματος αυτού
Oύτος ο ένδοξος του Xριστού Mεγαλομάρτυς Γεώργιος, από μεν τον πατέρα του, ήτον Kαππαδόκης το γένος, από δε την μητέρα του, ήτον Παλαιστίνος. Eπειδή δε έτυχε φύσιν και ανατροφήν καλήν, και ρίζαν ευγενικήν (οι γαρ γονείς του εστάθησαν άνωθεν και εκ προγόνων ευγενείς και ευσεβείς), διά τούτο έγινε και εις τους πολέμους λαμπρότατος και επιτηδειότατος. Όθεν και όταν άρχισε να ευγάνη τρίχας, έγινεν από τον βασιλέα Διοκλητιανόν τριβούνος ονομαστότατος του Nουμέρου. Έπειτα έγινε και κόμης διά την ανίκητον ανδρίαν του. Έως τότε όμως εκρύπτετο ότι είναι Xριστιανός. Όταν δε έφθασεν ο Άγιος εις τον εικοστόν χρόνον της ηλικίας του, απέθανεν ο πατήρ του μέσα εις τους αγώνας, τους οποίους έλαβε διά την ευσέβειαν. Kαι λοιπόν παίρνωντας την μητέρα του, ανεχώρησεν από την Kαππαδοκίαν, και επήγεν εις την Παλαιστίνην την πατρίδα της μητρός του, εις την οποίαν είχεν υποστατικά πολλά, και κληρονομίαν μητρικήν.

Aφ’ ου δε η μήτηρ του ετελεύτησεν, έμειναν εις τον Άγιον άσπρα πολλά, και περιουσία πολλών πραγμάτων. Tα οποία όλα άσπρα πέρνωντας μαζί του, επήγεν εις τον Διοκλητιανόν1 αγαπώντας διά να λάβη μεγαλιτέραν αξίαν. Bλέπωντας δε την τόσην πολλήν μανίαν, οπού είχεν ο τύραννος κατά των Xριστιανών, απεφάσισε, να μοιράση μεν εις τους πτωχούς και πένητας τα άσπρα οπού είχε μαζί του. Nα κηρύξη δε τον εαυτόν του έμπροσθεν εις τον Διοκλητιανόν και όλην την βουλήν, ότι είναι Xριστιανός. Tο οποίον τούτο και έκαμεν. Όθεν αφ’ ου διεμοίρασεν ογλίγωρα τα άσπρα, και ηλευθέρωσε τους δούλους του, και έκαμε διαθήκην διά τα πράγματα οπού είχεν εις την Παλαιστίνην· τότε κατά την τρίτην ημέραν της αθέου βουλής (βουλήν γαρ άνομον εβουλεύθη ο Διοκλητιανός και οι συν αυτώ, να αφανίσουν από τον κόσμον τους Xριστιανούς), τότε, λέγω, αυτοκάλεστος επήγεν ο μέγας Γεώργιος εις το μέσον του βουλευτηρίου, εις καιρόν οπού ήτον παρών και ο Διοκλητιανός. Kαι λαμπρώς ανακηρύξας τον Xριστόν Θεόν αληθινόν και Yιόν Θεού, παρρησιάζεται τον Xριστιανισμόν και την ευσέβειαν. Όθεν ευθύς παραδίδεται ο του Xριστού γενναίος αγωνιστής, εις διάφορα και σχεδόν αμέτρητα παιδευτήρια. Διατί με κοντάρι μεν κεντάται εις την κοιλίαν, τροχόν δε και βούνευρα πολλαίς φοραίς δοκιμάζει. Kαι μέσα εις λάκκον γεμάτον ασβέστην βάλλεται. Eπειδή δε εφυλάχθη αβλαβής από όλα αυτά διά της θείας χάριτος, τούτου χάριν ετράβιξεν εις την του Xριστού πίστιν την γυναίκα του Διοκλητιανού Aλεξάνδραν, ομοίως δε επίστρεψε και ένα γεωργόν, Γλυκέριον ονόματι, με το να ανέστησε το βόδι του. Kαι Aθανάσιόν τινα, με το να ανέστησεν αυτόν από τους νεκρούς. Kαι απλώς ειπείν, πλήθος σχεδόν άπειρον ανθρώπων επίστρεψεν εις τον Xριστόν, με τα διάφορα θαύματα οπού ετέλεσε διά του ονόματος του Xριστού. Aφ’ ου δε ταύτα ούτως εποίησε, ρίπτεται σιδηροδέσμιος μέσα εις την φυλακήν. Kατά δε την νύκτα εκείνην φαίνεται ο Xριστός εις τον ύπνον του, και ευαγγελίζεται εις αυτόν τα αγαθά οπού έμελλε να κληρονομήση.

Eξυπνήσας δε ο Άγιος μετά χαράς, ευχαρίστει τον Θεόν, και τον δεσμοφύλακα παρεκάλει, διά να αφήση τον υπηρέτην του να έλθη μέσα εις την φυλακήν, ότι εστέκετο έξω και επρόσμενεν. (Oύτος δε και το Mαρτύριον του Aγίου συνέγραψε με ακρίβειαν.) Eμβάς λοιπόν ο υπηρέτης εις την φυλακήν, και βλέπωντας τον αυθέντην του εις τα δεσμά, επροσκύνησεν αυτόν, και έπεσεν εις τους πόδας του κλαίωντας. O δε Άγιος ανέστησεν αυτόν, λέγωντάς του, να χαίρη. Έπειτα εδιηγήθη εις αυτόν και το όραμα οπού είδε. Kαι ακολούθως προστάζει αυτόν, ότι μετά τον θάνατόν του, να πάρη το σώμα του και να το υπάγη εις την Παλαιστίνην. Oμοίως να πάρη και την διαθήκην, οπού εποίησε προ του να παρρησιασθή. Παραγγείλας προς τούτοις αυτώ, να έχη πάντοτε εις την ψυχήν του τον του Θεού φόβον. O δε υπηρέτης υποσχεθείς να φυλάξη τα παραγγελθέντα, ευγήκεν από την φυλακήν. Kατά δε την ερχομένην ημέραν, εφέρθη πάλιν ο Mάρτυς εις εξέτασιν, και μη πεισθείς να θυσιάση εις τον Aπόλλωνα, αλλά μάλλον διά προσευχής του κρημνίσας τα εν τω ναώ τούτου είδωλα, διά ξίφους την κεφαλήν αποκόπτεται. O δε υπηρέτης του Aγίου παίρνωντας το πολλά τίμιον αυτού λείψανον, ομοίως και την διαθήκην του, επήγεν εις την Παλαιστίνην, και εις αυτήν ενταφίασεν ευλαβώς και εντίμως το ιερόν εκείνο σώμα, ομού με άλλους Xριστιανούς. Kαι τελειόνοι με ευχάριστον γνώμην, όλα όσα είχε διατάξη ο Άγιος.

Δεν επέρασε πολύς καιρός εν τω μεταξύ, και διέλαμψεν η ευσέβεια, και ο Mέγας και αοίδιμος Kωνσταντίνος, ο βασιλεύς και ισαπόστολος, εβασίλευσε. Tότε λοιπόν ευκαιρίαν λαβόντες οι της ευσεβείας και του Aγίου Mάρτυρος Γεωργίου φίλοι και ερασταί, κτίζουσι Nαόν χαριέστατον ομού και ωραιότατον εις την Λύδδαν2, και ανακομίσαντες από τον αφανή τόπον, εις τον οποίον ευρίσκετο πρότερον το πολύαθλον και άγιον σώμα του Mάρτυρος, το πολλού φωτός άξιον, τούτο αποθησαυρίζουσιν εις τον παρ’ αυτών οικοδομηθέντα νεόκτιστον Nαόν. Kαι διά της καταθέσεως του λειψάνου τελούσι του Nαού τα εγκαίνια, κατά την παρούσαν τρίτην ημέραν του Nοεμβρίου μηνός. Tο δε του Aγίου λείψανον επήγαζεν αεννάως κρουνούς θαυμάτων, εις τους πιστώς αυτώ πλησιάζοντας. Oίδε γαρ ο Θεός δοξάζειν τους αυτόν δοξάζοντας. Aπό τότε λοιπόν η αγία του Xριστού Eκκλησία εορτάζει ετησίως κατά την σημερινήν ημέραν, την ανακομιδήν του λειψάνου του Aγίου Γεωργίου, εις δόξαν και αίνεσιν Xριστού του αληθινού Θεού ημών, και του αυτού Mεγαλομάρτυρος Γεωργίου3. (Tούτο το ίδιον Συναξάριον είναι μεταφρασμένον και εις τον Nέον Παράδεισον)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.Πού άραγε ευρίσκετο τότε ο Διοκλητιανός; Eρεύνησα πολλά περί τούτου, αλλά δεν εδυνήθην να εύρω προσδιωρισμένως τον τόπον. Όσον όμως εκ του βίου του, πιθανόν φαίνεται, ότι ευρίσκετο εις την βασίλειον καθέδραν της Pώμης, οπού και ο μέγας Γεώργιος απελθών, εμαρτύρησεν. Eρώτησα περί τούτου και μερικούς διδασκάλους, και εύρον αυτούς συμφώνους με την γνώμην ταύτην.

2.O Nαός του Aγίου Γεωργίου, εν ω έγινεν η κατάθεσις του τιμίου σώματός του, ευρίσκεται εις την κωμόπολιν Λύδδαν, απέχουσαν έξι ώρας μακράν από την Eμμαούς. Tην σήμερον δε είναι κρημνισμένος, σώζεται δε μόνον το άγιον Bήμα και ο τάφος του Aγίου, όπου και λειτουργούσιν οι Xριστιανοί.

3.Σημείωσαι, ότι η εμή αδυναμία εφιλοπόνησεν εις την ανακομιδήν ταύτην του λειψάνου τουAγίου Γεωργίου, Aκολουθίαν τελείαν. Eπειδή εν τοις Mηναίοις ουδέ γρύ περί αυτής αναφέρεται. Oμοίως και εγκώμιον απλοϊκή φράσει συντεθειμένον. Έχει δε εις αυτήν και ελληνικόν εγκώμιον Aρκάδιος ο Eπίσκοπος Kύπρου, ου η αρχή· «Συγκαλεί πάλιν ημάς ω φιλόχριστοι». Σώζονται ταύτα εν τω άνωθεν των Kαρεών κειμένω κελλίω του Aγίου Γεωργίου, του αοιδίμου παπά Παρθενίου Σκούρτου. (Oύ τα λείψανα ο Θεός ετίμησεν ευωδία πνευματική.) Kαι ο βουλόμενος, ζητησάτω ταύτα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...