Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016

Η Παναγία Θεοτόκος «θησαυρός σωτηρίας» και «πηγή αφθαρσίας»

ΩΔΗ Ζ΄
Γ΄ Τροπάριον
«Θησαυρὸν σωτηρίας, καὶ πηγὴν ἀφθαρσίας,
τὴν σὲ κυήσασαν, καὶ πύργον ἀσφαλείας, καὶ θύραν μετανοίας,
τοῖς κραυγάζουσιν ἔδειξας· ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητός εἶ».
Τὸ ρῆμα τῆς προτάσεως εἶναι τὸ «ἔδειξας», ποὺ σημαίνει ἀνέδειξες, ἀπέδειξες. Ὁ ποιητὴς τοῦ Κανόνος ἀπευθύνεται στὸν Χριστὸ καὶ τοῦ λέει: «ἔδειξας τὴν σὲ κυήσασαν», δηλαδή, ἀνέδειξες αὐτὴν ποὺ σὲ κυοφόρησε, αὐτὴν ποὺ σὲ γέννησε, τὴν Παναγία Μητέρα σου…, καὶ στὴ συνέχεια ἀναφέρει τέσσερα χαρακτηριστικά:

πρῶτον, «θησαυρὸν σωτηρίας»· τὴν ἀνέδειξες πλοῦτο σωτηρίαςπηγὴ ἄφθονη σωτηρίαςΔιότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι «σωτηρίας ἡ πρόξενος», ἀφοῦ γέννησε τὸν σωτήρα τοῦ κόσμου, τὸν Χριστό. Λέμε καὶ σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ Νεκρώσιμα Εὐλογητάρια:

«Χαῖρε σεμνή Θεὸν σαρκὶ τεκοῦσα εἰς πάντων σωτηρίανδι’ ἧς γένος τῶν ἀνθρώπων εὕρατο τὴν σωτηρίαν· διὰ σοῦ εὔροιμεν ΠαράδεισονΘεοτόκε ἁγνὴ εὐλογημένη».

 Παναγία εἶναι θησαυρὸς σωτηρίας ὄχι μόνο γιατὶ γέννησε τὸν σωτήρα τοῦ κόσμουἀλλὰ καὶ γιατὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες καὶ μεσιτεῖες της σώζει καὶ κάθε ἕνα ποὺ μὲ πίστι τὴν ἐπικαλεῖται καὶ ζητᾶ τὴ βοήθειά τηςΠόσες φορὲς μπροστὰ σ’ ἔνα κίνδυνο δὲν φωνάξαμε «Παναγία μου!» καὶ δὲν εἴδαμε ἀμέσως τὴν ἄμεσι βοήθειά της;

Ἀλλὰ  Παναγία ἀνεδείχθηκατὰ τὸν ὑμνογράφοκαὶ «πηγὴ ἀφθαρσίας». Κι αὐτό, γιατὶ γέννησε τὸν ζωοδότη Χριστό, ποὺ νίκησε τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο καὶ χάρισε μὲ τὴν Ἀνάστασί του ἀφθαρσία καὶ ζωὴ αἰώνιο.

Αὐτὴ τὴ φράσι, «πηγὴν ἀφθαρσίας», τὴν πῆρε πιθανὸν  ποιητὴς ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιμο Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦκαὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν εἱρμὸ τῆς γ΄ ὠδῆς ποὺ λέει:

«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόνοὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενονἀλλ’ ἀφθαρσίας πηγὴν ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦἐν  στερεούμεθα».

Τρίτον, «καὶ πύργον ἀσφαλείας». Ἀνέδειξες Χριστὲ αὐτὴν ποὺ σὲ γέννησε «καὶ πύργον ἀσφαλείας». Ἕναν πύργο στὸν ὁποῖο ὅσοι καταφεύγουν καὶ ζητήσουν προστασία βρίσκουν βοήθεια καὶ ἀσφάλεια. Κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τῆς Παναγίας δὲν κινδυνεύουν οὔτε ἀπὸ ὁρατοὺς οὔτε ἀπὸ ἀοράτους ἐχθρούς. Οὔτε ἀπὸ τοὺς κακοποιοὺς ἀνθρώπους οὔτε ἀπὸ τοὺς πονηροὺς δαίμονες. Ἡ Παναγία εἶναι πύργος ἀπόρθητος. Γι’ αὐτὸ καὶ ψάλλουμε στοὺς Χαιρετισμοὺς «Χαῖρε τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος, χαῖρε τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος».

Τέλος, ἡ Παναγία εἶναι καὶ «θύρα μετανοίας». Μὲ ποιά ἔννοια; Ὅσοι ἁμαρτωλοὶ καταφεύγουν σ’ αὐτὴν καὶ ζητοῦν νὰ μεσιτεύσει γιὰ τὴν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν τους, ἡ Παναγία μὲ προθυμία μεταφέρει τὸ αἴτημά τους στὸν υἱὸ καὶ Θεό της καὶ ζητᾶ ἀπ’ αὐτὸν τὴ συγχώρησι. Αὐτὴ ἐγγυᾶται καὶ τὴν μετάνοια αὐτῶν ποὺ μέ συντριβὴ καὶ δάκρυα ζητοῦν τὴ μεσιτεία της.
Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὸ παράδειγμα τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, μιᾶς πολὺ ἁμαρτωλῆς γυναίκας, ποὺ ὅταν πῆγε στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ στὴν προσπάθειά της νὰ περάσει στὸν Πανάγιο Τάφο ἐμποδίστηκε, κατέφυγε σὲ μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ παρακάλεσε τὴν μητέρα τοῦ Χριστοῦ νὰ μεσιτεύσει γιὰ τὴ σωτηρία της καὶ νὰ ἐγγυηθεῖ γιὰ τὴν μετάνοιά της. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ εἰκόνα ἐκείνη ὀνομάστηκε Παναγία ἡ Ἐγγυήτρια.

Αὐτὸ ζητᾶμε καὶ στὴ ὡραιότατη ἐκείνη προσευχὴ ποὺ λέμε κάθε βράδυ στὸ Ἀπόδειπνοτὸ «Ἄσπιλεἀμόλυντε». Σὲ κάποιο σημεῖο παρακαλοῦμε τὴν Παναγία:«… καὶ τὸν σὸν Υἱὸν καὶ ἡμῶν Δεσπότην καὶ Κύριον, τῇ μητρικῇ σου παῤῥησίᾳ χρωμένῃ δυσώπησον, ἵνα ἀνοίξῃ κἀμοὶ τὰ φιλάνθρωπα σπλάχνα τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος, καὶ παριδών μου τὰ ἀναρίθμητα πταίσματα ἐπιστρέψῃ με πρὸς μετάνοιαν καὶ τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν ἐργάτην δόκιμον ἀναδείξῃ με».

 Χριστὸς λοιπὸν ἀνέδειξε τὴν Παναγία «θησαυρὸν σωτηρίαςκαὶ πηγὴν ἀφθαρσίαςκαὶ πύργον ἀσφαλείαςκαὶ θύραν μετανοίας». Σὲ ποιούς τὴν ἀνέδειξε; Σ’ αὐτοὺς ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς Τρεῖς Παίδας τὸν ὑμνοῦν κραυγάζοντας· «ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητός εἶ».

Ἂς τὸν ὑμνοῦμε κ’ ἐμεῖς μαζὶ μὲ τοὺς εὐαγεῖς Παῖδες ὥστε νὰ ἔχουμε τὴν Παναγίαθησαυρὸν σωτηρίαςκαὶ πηγὴν ἀφθαρσίαςκαὶ πύργον ἀσφαλείαςκαὶ θύραν μετανοίας».

Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος κ. Χατζηγιάγκου

http://churchofcyprus.org.cy/25331
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...