Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σήμερα η Εκκλησία μας τελεί τα προεόρτια των Εισοδίων της Θεοτόκου. Είναι δηλαδή η Παραμονή, της μεγάλης αυτής εορτής.
Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Χαρὰν προμνηστεύεται, πᾶσιν ἡ Ἄννα νυνί, τῆς λύπης ἀντίθετον, καρπὸν βλαστήσασα, τὴν μόνην Ἀειπάρθενον· ἥν περ δὴ καὶ προσάγει, τὰς εὐχὰς ἐκπληροῦσα, σήμερον γηθομένη, ἐν Ναῷ τοῦ Κυρίου, ὡς ὄντως Ναὸν τοῦ Θεοῦ Λόγου, καὶ Μητέρα ἁγνήν.


Κοντάκιον.
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον
Εὐφροσύνης σήμερον, ἡ οἰκουμένη, ἐπληρώθη ἅπασα, ἐν τῇ εὐσήμῳ Ἑορτῇ, τῆς Θεοτόκου κραυγάζουσα, κραυγάζουσα· Αὕτη ὑπάρχει, σκηνὴ ἐπουράνιος.

Μεγαλυνάριον.

Έργων εναρέτων τας αστραπάς, ανάψωμεν πάντες, ως λαμπάδας παρθενικάς, και τη Θεοτόκω, εν τω ναώ Κυρίου, λαμπρώς προσερχομένη, προϋπαντήσωμεν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...