Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Προσευχὴ προετοιμασίας πρὶν ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση

Τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
Ἀκολουθεῖ ἡ προσευχὴ ποὺ πρέπει νὰ κάνει κάθε πιστὸς Χριστιανὸς πρὶν ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης: 
Ὢ Προαιώνιε Πάτερ τῶν οἰκτιρμῶν, καὶ Θεὲ πάσης παρακλήσεως. Ἐγώ, ὁ ταλαίπωρος, θέλοντας νὰ ἐξετάσω τὴν συνείδησίν μου ἐπάνω εἰς ταῖς ἀνομίαις μου, φοβοῦμαι κατὰ πολλὰ καὶ τρέμω ἐπειδὴ καὶ Σοὺ εἶναι τόσον φανερὴν ἡ κατάστασις τῆς ζωῆς μου, ὅπου κανένα ἔργο, καὶ κανένας συλλογισμός μου δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἶναι κρυπτὸς εἰς τοὺς ὀφθαλμούς Σου. Ὅθεν Σου ζητῶ μὲ ὅλην τὴν ταπείνωσιν διὰ τοὺς οἰκτιρμοὺς Τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, νὰ μοῦ δώσεις τὴν χάριν νὰ γνωρίσω καλά, νὰ μισήσω καὶ νὰ διορθώσω ὅλα μου τὰ ἁμαρτήματα. 


Δὸς μοί, ὢ Πάτερ τῶν φώτων, τὸ Πανάγιόν Σου Πνεῦμα, διὰ νὰ μοῦ φέρει εἰς τὴν ἐνθύμησιν ταῖς ἁμαρτίαις, ὅπου ἐλησμόνησα, καὶ διὰ νὰ παρακινήσει τὴν καρδίαν μου εἰς συντριβήν, καὶ μετάνοιαν ἐπάνω εἰς αὐταῖς, διὰ νὰ ταῖς μισήσω, καὶ νὰ ἀπέχω ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν εἰς τὸ ἐρχόμενον.

Καὶ Σύ, Παρθένε Θεοτόκε, Μῆτερ ἐλέους, καὶ καταφυγὴ τῶν ἁμαρτωλῶν, συντρόφευσον μέ, σὲ παρακαλῶ, μὲ τὴν βοήθειάν σου εἰς τοῦτο τὸ κριτήριον τῆς εὐσπλαχνίας καὶ δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ γνωρίσω, νὰ μισήσω ἐκ καρδίας, καὶ νὰ ἐξομολογηθῶ ὄλας μου τὰς ἁμαρτίας.

Τὸ ὅμοιον καὶ Σύ, ὢ Ἅγιε Ἄγγελε, φύλαξ τῆς ψυχῆς μου, σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ βοηθήσεις εἰς τοῦτο τὸ ἔργον, ὅπου εἶναι τόσον ἀναγκαῖον διὰ τὴν αἰώνιον σωτηρίαν μου. 

Ἀμήν. 

talantoblog.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...