Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Ἐπιστολὴ π. Φιλοθέου Ζερβάκου

Ἐπιστολὴ π. Φιλοθέου Ζερβάκου πρὸς μητέρα ποὺ ἐλυπήθη διότι κόρη της ἀκολούθησε τὴ μοναχικὴ ζωὴ
Ἐὰν Ἑλένη ἔπαιρνε κακὸ δρόμο, τότε ἔπρεπε νὰ λυπηθῆτε τόσο πολύ, ἀλλὰ Ἑλένη ἀκολούθησε τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἄκουσε τὴν φωνὴ τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ λέγει: ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα περισσότερον ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἄξιος νὰ μὲ ἀκολουθήση. Σᾶς ἀγαποῦσε, σᾶς ἀγαπᾶ καὶ θὰ σᾶς ἀγαπᾶ ἕως τέλους τῆς ζωῆς της, ἀλλὰ καὶ ἀπό σᾶς καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους ἀγάπησε περισσότερο τὸν Χριστὸν καὶ ἐπροτίμησεν, ἀπὸ κάθε ἄλλον ἄνθρωπον γήινον, μάταιον, νὰ νυμφευθῆ τὸν οὐράνιον καὶ ἀθάνατον Νυμφίον Χριστόν. Δὲν ἔπρεπε, λοιπόν, νὰ λυπηθῆτε τόσο πολύ, ἐπειδὴ ἡ κόρη σας ἐπροτίμησε νὰ γίνη νύμφη τοῦ οὐρανίου Βασιλέως Χριστοῦ.
Ὅπως, ἐὰν ἐνυμφεύετο καὶ ἔπαιρνε ὡς ἄνδρα ἕναν ἐπίγειον βασιλέα ἢ ἕνα μεγάλο ἄρχοντα, δὲν θὰ ἐλυπῆσο, ἀλλὰ θὰ ἐχαίρεσο, ἀκόμη περισσότερον πρέπει νὰ χαίρεσαι τώρα ποὺ ἡ κόρη σας ἐπροτίμησε νὰ νυμφευθῆ τὸν οὐράνιον Νυμφίον Χριστόν, καὶ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτόν σου ὡς τὴν εὐτυχεστέραν μητέρα τοῦ κόσμου, διότι ἠξιώθης καὶ ἐλόγου σου νὰ γεννήσεις τοιαύτην θυγατέρα….
Σᾶς παρακαλῶ νὰ τὴν συγχωρέσετε μὲ τὴν καρδιά σας καὶ νὰ τὴν εὐχηθῆτε νὰ φανῆ ἀντάξια δούλη καὶ νύμφη τοῦ οὐρανίου Νυμφίου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…
Συναισθάνομαι τὸν πόνο καὶ τὴν θλίψιν τῆς καρδιᾶς σας ποὺ ἐλάβετε διὰ τὴν Ἑλένην καὶ συνθλίβεται καὶ ἰδική μου καρδία, διαὐτὸ καὶ πάλιν σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ λυπῆσαι, ἀλλὰ νὰ δοξάσετε τὸν Θεὸ ποὺ τὴν ἐφώτισε καὶ ἀκολούθησε τὸν Χριστὸν καὶ ἐξέλεξε τὴν ἀγαθὴν μερίδα ὁποία δὲν θὰ ἀφαιρεθῆ ἀπὸ αὐτήν. Νὰ τὴν συγχωρέσετε καὶ νὰ τὴν εὐχηθεῖτε νὰ τὴν ἀξιώση Θεὸς νὰ γίνει ἁγία καὶ ἐλόγου σας θὰ γίνετε μητέρα ἁγίας
Ἐὰν Ἑλένη σᾶς ἄφησε, Χριστὸς καὶ Παναγία δὲν σᾶς ἄφησαν· θὰ εἶναι πάντα μαζί σας. Μὴν ἀπελπίζεσθε ἀλλἔχετε θάρρος, ἐλπίδα καὶ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν Παναγίαν.

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης καὶ εὐχῶν ἐγκαρδίων

πνευματικὸς πατὴρ

Φιλόθεος Ἀρχιμανδρίτης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...