Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Γιατί ο διάβολος είναι πατέρας της ψευτιάς; (Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτη)

Φωτο:tachygraphometry13.rssing.com
Ο διάβολος είναι πατέρας της ψευτιάς. Με το ψέμα θανάτωσε τον άνθρωπο: «Εκείνος, δεν στάθηκε στην αλήθεια και ήταν από την αρχή ο φονιάς του ανθρώπου, γιατί είναι ψεύ­της και πατέρας της ψευτιάς».
Έτσι και εκείνοι που διαβάλλουν και ψευ­δομαρτυρούν, μ’ αυτό που κάνουν θανατώ­νουν τους αθώους ανθρώπους. Και τί λέω; Δεν λέγονται μονάχα παιδιά του διαβόλου εκείνοι που διαβάλλουν και προδίδουν, αλλά και οι ίδιοι, με ένα λόγο και δίκαια, ονομάζονται διάβολοι. Γιατί, καθώς μιμήθηκαν τον διάβο­λο στην κακία, έτσι κληρονόμησαν και τ’ όνο­μά του.
Συνεπώς, από όλους τους ανθρώπους, τό­σο τους παλαιούς όσο και τους νέους, τόσο τους ευσεβείς όσο και τους ασεβείς, οι προ­δότες και οι συκοφάντες ονομάστηκαν και ο­νομάζονται πάντοτε κακόγλωσσοι και διάβολοι.
Ο διάβολος πήρε αυτό το όνομα, αρχικά, γιατί κακολόγησε εντελώς ψεύτικα τον Θεό στους ανθρώπους, λέγοντας στον Αδάμ και στην Εύα πως ο Θεός από φθόνο τους είπε να μη φάνε από το ξύλο της γνώσεως και να γί­νουν έτσι κι αυτοί θεοί: «Γιατί γνώριζε ο Θε­ός», τους είπε ο διάβολος, «ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε ως Θεοί, και θα γνωρίζετε το κα­λό και το κακό».
Πήρε επίσης αυτό το όνομα ο διάβολος, γιατί, καθώς λέει η Αποκάλυψη, κατηγορεί τους ανθρώπους, ακόμα και τους πιο άγιους, στον Θεό: «Και πετάχτηκε έξω ο μεγάλος δρά­κοντας, το αρχαίο φίδι, αυτός που ονομάζεται διάβολος, αυτός που κατηγορεί τους αδελφούς μας, εκείνος που τους κατηγορεί ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα».
Γι’ αυτό ακριβώς είπε και ο άγιος Ιωάν­νης ο Χρυσόστομος: «Ο διάβολος, αδελφοί μου, δεν έχει από φυσικού του αυτό το όνομα, αλλά αυτό χαρακτηρίζει την προαίρεσή του. Γιατί δεν δημιουργήθηκε εξαρχής διάβολος, αλλά δημιουργήθηκε Άγγελος. Διάβολος ονο­μάστηκε γιατί διαβάλλει τον Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους στον Θεό. Κι ακόμα γιατί εναντιώθηκε στον Παντοδύναμο Δη­μιουργό».
Καθώς λοιπόν πήρε ο διάβολος αυτό το όνο­μα γιατί διαβάλλει, έτσι και οι προδότες και οι συκοφάντες ονομάζονται διάβολοι, γιατί κι αυτοί διαβάλλουν και κατηγορούν τους αθώους ανθρώπους ως πονηρούς και διεστραμμένους, τους παραδίδουν στα κριτήρια και στα χέρια των εξουσιαστών. Γιατί επίσης, συκοφαντούν ψεύτικα τους αναίτιους και βγάζουν κακό όνο­μα σ’ εκείνους που είναι ενάρετοι.

(«Το πάθος της συκοφαντίας», εκδ. Ετοιμασία, Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 2006, σ. 29-32) www.diakonima.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...